Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

De overeenkomst
– De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, aanwezig in de wachtkamer en op verzoek toegezonden.

Derden
– De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling
– De kosten van behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

– De tandarts berekent de kosten van behandeling in opvolging van de nationale prestatiecodes, deze zijn wettelijk bepaald.
– De kosten van behandeling, inclusief materialen tot € 150,- moeten direct betaald worden. Dit kan contant of via pin.
– De kosten van behandeling, inclusief materialen vanaf € 150,- worden in rekening gebracht via een factureringsmaatschappij.

– Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak behoudt de tandarts zich het recht voor de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten kunnen worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden kunnen worden verricht.

– Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de tandarts te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Reclames en klachten
– Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de tandarts schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn
– Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de tandarts de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die de tandarts moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,-, onverminderd het recht van de tandarts om de volledige schade te vorderen.
– Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid
– De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de tandarts onder de verzekering.

Overmacht
– Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop geen invloed uitgeoefend kan worden, doch waardoor de tandarts niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de tandarts of van derden daaronder begrepen.

Æsthetic design

Grevelingstraat 83
2161 WE Lisse
Telefoon: 0252 426 726
E-mail: aesthetic@tanddesign.nl

Maandag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Dinsdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Woensdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Donderdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Vrijdag/zaterdag/zondag: Gesloten

Bel